2024
05:37
Liepos 25

Lopšelio-darželio Nuostatai

Redaguota: 2022-04-28 15:26

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽILVITIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-501

Šalčininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 80-3925) 2 punktu, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

  1. 1. Patvirtinti Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatus (pridedama).
  2. Įpareigoti Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorę Svetlaną Bulaviną pasirašyti įstaigos Nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-718 „Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                        Zdzislav Palevič