2020
19:10
Spalio 19

Lopšelio – Darželio taryba

Redaguota: 2020-06-02 09:04

Lopšelio-darželio Taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti Lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.
Tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

Dirba nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio

Darželio tarybos pirmininkė: Mokytoja (auklėtoja) Edyta  Vasiukevič

Darželio tarybos nariai:

  1. Dorota Bogdzevič- mokytoja (auklėtoja)
  2. Irena Voicinovič – mokytoja (auklėtoja)
  3. Halina Narkauskienė – mokytojos (auklėtojos) padėjėja
  4. Teresa Mulma – mokytojos (auklėtojos) padėjėja
  5. Valentina Kaladiun- dietistė
  6. Diana Osipovič – ugdytinių tėvų atstovė
  7. Viktorija Beliavskaja- ugdytinių tėvų atstovė
  8. Justina Moroz – ugdytinių tėvų atstovė

Taryba:

teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;
teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio struktūros tobulinimo;
išklauso lopšelio-darželio metines veiklos įvertinimo ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (si) ir darbo sąlygų sudarymo;
svarsto lopšelio-darželio pedagogų, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos, viešo konkurso laisvai lopšelio-darželio direktoriaus vietai užimti komisijas;
teikia siūlymus, atestuojant lopšelio-darželio direktorių, jo pavaduotojus;
susipažįsta ir teikia pasiūlymus lopšelio-darželio direktoriui lėšų naudojimo klausimais.