2024
02:13
Gegužės 31

Lopšelio – Darželio taryba

Redaguota: 2022-04-28 15:24

Lopšelio-darželio Taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti Lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.
Tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

Dirba nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio.

Darželio tarybos

pirmininkė:

Mokytoja  Edyta  Vasiukevič

Nariai:

Natalja Godovščikova

Irena Voicinovič

Kristina Drozd

Teresa Mulma

Lina Laiškonytė

Olivijos (8 gr.) mama

Dominiko(4 gr.) mama

Vakario (6 gr.) mama

Taryba:

teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;
teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio struktūros tobulinimo;
išklauso lopšelio-darželio metines veiklos įvertinimo ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (si) ir darbo sąlygų sudarymo;
svarsto lopšelio-darželio pedagogų, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos, viešo konkurso laisvai lopšelio-darželio direktoriaus vietai užimti komisijas;
teikia siūlymus, atestuojant lopšelio-darželio direktorių, jo pavaduotojus;
susipažįsta ir teikia pasiūlymus lopšelio-darželio direktoriui lėšų naudojimo klausimais.